เครือบีเคจีเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนั้น
จะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญในสิ่งที่ตนทำ เพื่อให้เกิดผลที่ดีเลิศแก่ทั้งคู่ค้าและสังคม

คณะจัดการเครือฯ และพนักงานทุกระดับจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรของเรา ให้เป็น “สถาบันแห่งความเป็นมืออาชีพ และการสร้างสังคมแห่งความสุข”