ปรัชญา  
เครือบีเคจีเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนั้น จะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญในสิ่งที่ตนทำ เพื่อให้เกิดผลที่ดีเลิศแก่ทั้งคู่ค้าและสังคม

คณะจัดการเครือฯ และพนักงานทุกระดับจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรของเรา ให้เป็น “สถาบันแห่งความเป็นมืออาชีพ และการสร้างสังคมแห่งความสุข”

“สถาบันแห่งความเป็นมืออาชีพ” หมายถึงการดำเนินธุรกิจด้วยหลักวิชาการและมาตรฐานที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นเลิศในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การ บริการลูกค้าที่เป็นเยี่ยม การบริหารภายในและการวิจัยนวัตกรรมที่เป็นยอด ด้วยความเป็น มืออาชีพอย่างเต็มความสามารถ

“การสร้างสังคมแห่งความสุข” หมายถึง การดำเนินธุรกิจที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับเครือฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน และสังคมส่วนรวมมีส่วนร่วมในการได้ประโยชน์และ สรรค์สร้างความสุขของชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมจากการดำเนินธุรกิจของ เครือฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

   
วิสัยทัศน์
   
เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านนวัตกรรมในการแปรรูปแคลเซียมซัลเฟต และแคลเซียมคาร์บอเนต เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง เกษตร และเคมีภัณฑ์ ของประเทศไทย
   

   
ความเป็นมาของบีเคจี
   
กลุ่มธุรกิจ เครือนำสินยิปซั่ม

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515โดยเป็นบริษัทแรกๆที่บุกเบิกการทำเหมืองยิปซั่มในประเทศไทย ขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซิเมนต์ ปูนพลาสเตอร์และยิปซั่มบอร์ดอีกทั้งยังเป็นผู้นำในการใช้วัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตยิปซั่มในประเทศไทย เช่น

การผลิตยิปซั่มโดยใช้ Road Header แทนการใช้ดิน ระเบิด, การผลิตยิปซั่มโดยใช้ Movable Jaw Crusher แทนการใช้ Fixed Jaw Crusher,ฯลฯ

เพื่อพัฒนากำลังการผลิตและคุณภาพสินค้าโดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญในช่วงเวลาตั้งแต่ ก่อตั้งรวมถึงปัจจุบัน เช่น เครือซิเมนต์ไทย เครือซิเมนต์นครหลวง เครือทีพีไอ เครือ Lafarge เครือ Taiheiyo Cement เครือ Yoshino Gypsum ฯลฯ ซึ่งเครือฯนำสินยิปซั่มในปัจจุบัน ได้ขยายกิจการออกไปในหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเหมืองแร่และแร่ธาตุ (เครือนำสิน) ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม (เครือบีเคจี) ธุรกิจขนส่งสินค้าและท่าเรือ (เครือนำสินขนส่ง) และธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เครืออินน์เฮ้าส์)

กลุ่มธุรกิจ เครือบีเคจี

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ภายใต้โครงสร้างของเครือนำสินฯ โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการแปรรูปยิปซั่ม แคลเซียมซัลเฟต และแคลเซียมคาร์บอเนต เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบขั้นกลาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เกษตร และเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางด้านสินค้า บริการ กระบวนการทำงาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้บริโภค ผู้เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม

โดยในปัจจุบัน ทางเครือฯประกอบไปด้วย 5 บริษัท และ 3 โรงงาน ที่ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตและการค้า ได้แก่
   
 
 • บริษัท บี.เค. พลาสเตอร์แอนด์ยิปซั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูป ยิปซั่ม เป็นสินค้าในหมวดยิปซั่มผงและปูนพลาสเตอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เกษตร การเลี้ยงสัตว์น้ำ และเคมีภัณฑ์

 • บริษัท บี.เค. มิเนอรัล จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูป แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นสินค้าในหมวด แคลเซียมคาร์บอเนตผง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาหารสัตว์ และเคมีภัณฑ์

 • บริษัท บีเคจี เฟอติไลเซอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูป ยิปซั่ม และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นสินค้าในหมวดปุ๋ยและสารปรับสภาพดิน เพื่อใช้ในการเกษตร

 • บริษัท บีเคจี เคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูป ยิปซั่ม แคลเซียมซัลเฟต และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นสินค้าในหมวดเคมีภัณฑ์

 • บริษัท บีเครุ่งเรืองพืชผล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและปัจจัยในการเกษตร
   

   
นโยบายคุณภาพ
   
เครือบีเคจีเชื่อมั่นว่า “คุณภาพ” ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร และการบริหารภายใน เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของเครือฯ ตามปรัชญาที่วางไว้

คณะจัดการเครือฯ และพนักงานทุกระดับ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กร ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้
   
 
 1. เราจะมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

 2. ลูกค้าคือหัวใจของธุรกิจ เราจะพัฒนาทุกกิจกรรมทางด้านคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และความสัมพันธ์อันแนบแน่น ระหว่างองค์กร

 3. พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าสูงที่สุดขององค์กร และคือผู้ขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพ เราจะพัฒนาสมรรถนะ จูงใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในเครือฯ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 4. เราจะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมตามแนวทางระบบการบริหารงานคุณภาพ และสอดคล้องกับสถานะของเครือฯเราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 โดยต้องมีความสอดคล้องกับกฏหมาย กฏระเบียบ และมาตรฐานสากลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นโยบายนี้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพมีการเผยแพร่นโยบาย คุณภาพนี้ให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจ มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านคุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้

   

   
เทคโนโลยี และการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
   
เครือบีเคจี มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งความสุขด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยใช้นวัตกรรม ในการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึงการสร้างสภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จากจำนวนสิทธิบัตร นักวิจัย งบลงทุน และความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านต้นทุน และคุณภาพ เช่น

 
 • การพัฒนาการทำเหมืองยิปซั่ม จากการใช้ดินระเบิด เป็นระบบการผลิตด้วย เครื่องจักร Road Header

 • การพัฒนาการบดย่อยยิปซั่ม จากการใช้ Fixed Jaw Crusher เป็นระบบการผลิตด้วย Movable Jaw Crusher

 • การพัฒนาวัสดุทดแทน Silica จาก Calcium Compound

 • การพัฒนาโปรแกรมคาดการณ์ปริมาณตัวหน่วง เพื่อใช้ปรับ Setting Time
  ของปูนพลาสเตอร์

 • การพัฒนากระบวนการผลิตปูนพลาสเตอร์ ด้วยการเผาด้วยระบบ Semi-continuous Flow with Pneumatic Conveyor

 • การพัฒนาการผลิต Calcium Sulfate Granular หรือยิปซั่มปั้นเม็ด ที่มีความบริสุทธิ์ของเนื้อ Calcium Sulfate Di-hydrate มากกว่า 95%

 • การพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุก่อสร้าง จาก Calcium Composite

 • การวิจัยและพัฒนาสารเพิ่มค่า Alkalinity ในน้ำ สำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบปิด ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF)

 • การวิจัยและพัฒนาวัสดุเทพื้นแบบ Composite Crystal Structure ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฯลฯ

ซึ่งนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลให้เครือบีเคจีสามารถรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ และเติบโตอย่าง ยั่งยืนมั่นคง สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขได้ตลอดไป